Αυτοδιοίκηση

Δήμος Τυρνάβου: Με την προσθήκη του Ανδρέα Ξηρομερίσιου το σχήμα των αντιδημάρχων

Δήμος Τυρνάβου: Με την προσθήκη του Ανδρέα Ξηρομερίσιου το σχήμα των αντιδημάρχων

Επιβεβαιώνοντας το προχθεσινό ρεπορτάζ του paidis.com περί νέας απόφασης ορισμού των αντιδημάρχων και του σεναρίου για τοποθέτηση σε θέση αντιδημάρχου του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Ανδρέα Ξηρομερίσιου ο δήμαρχος Τυρνάβου διατήρησε την ίδια ομάδα αντιδημάρχων αφού δεν έπιασαν τόπο οι πιέσεις του να πάρει κάποιος από αυτούς τη θέση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Παράλληλα όμως απέφυγε και σε αυτή την απόφαση να ορίσει κάποιον αντιδήμαρχο αρμόδιο για την περιοχή του Αμπελώνα.

Η απόφασή του έχει ως εξής:

“Ο δήμαρχος Τυρνάβου ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους ως αντιδηµάρχους του ∆ήµου Τυρνάβου, µε θητεία από 15-09-2020 µέχρι την 14-09-2021, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου και τους µεταβιβάζει τις κατωτέρω αναφερόµενες αρµοδιότητες ως εξής :

1. τον κ. Μανδηλά Λάσκαρη καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που έχουν σχέση µε την οικονοµική διοίκηση, την οικονοµική διαχείριση και τις προµήθειες.
2. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που έχουν σχέση µε τη διοικητική µέριµνα των διοικητικών εν γένει Υπηρεσιών και την διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού.
3. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που έχουν σχέση µε την αδειοδότηση και εποπτεία των εµπορικών δραστηριοτήτων στον ∆ήµο Τυρνάβου.
4. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που αφορούν την δηµόσια διαβούλευση.
5. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που έχουν σχέση µε την διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

2. τον κ. Σακούτσιο Γεώργιο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που έχουν σχέση µε τον σχεδιασµό, τη διοίκηση και την εκτέλεση έργων.
2. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που έχουν σχέση µε την πολεοδόµηση και εφαρµογή πολιτικών στα πλαίσια προώθησης της αστικής ανάπτυξης.
3. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων και δράσεων του ∆ήµου που αποσκοπούν στον Προγραµµατισµό και τον σχεδιασµό της Αναπτυξιακής πολιτικής, των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
4. Την εφαρµογή πολιτικών που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
5. Την εφαρµογή πολιτικών που αφορούν την προστασία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος.
6. Την ευθύνη συντήρησης & αποκατάστασης των διαφόρων έργων, κτιρίων, οδών, πλατειών, κ.λπ. υποδοµών του ∆ήµου.

3. τον κ. Γκάτσο Γέωργιο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες :
1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που έχουν σχέση µε την προστασία και αναβάθµιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής.
2. Την διαχείριση και εποπτεία όλων των ενδεδειγµένων δράσεων στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας στο επίπεδο του ∆ήµου (σχεδιασµός & συντονισµός δράσεων για την πρόληψη, αντιµετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, οργάνωση πυροπροστασίας δασών, αποκατάσταση δασών).
3. Την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών : Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού, Πρασίνου & Νεκροταφείων του ∆ήµου.
4. Την διεύθυνση και εποπτεία της οµαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των ∆ηµοτικών Αµαξοστασίων.
5. Την ευθύνη συντήρησης & αποκατάστασης των παιδικών χαρών κ.λπ. του ∆ήµου.
6. Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήµου, της αποκοµιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών.
7. Την ευθύνη και διαρκή µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού του ∆ήµου.

4. τον κ. Ξηροµερίσιο Ανδρέα καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες :
1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που αφορούν στην προστασία και ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα της παραγωγής (φυτική και ζωική παραγωγή), στην εν γένει υποστήριξη του αγροτικού κόσµου.
2. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που αφορούν ζητήµατα άρδευσης του πρωτογενούς τοµέα.
3. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που αφορούν στην εφαρµογή προγραµµάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σε συνεργασία µε άλλους φορείς και φιλοζωικές οργανώσεις.

5. τoν κ. Κατσαρό Χριστόφορο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες :
1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που έχουν σχέση µε την πρόνοια, την κοινωνική πολιτική του ∆ήµου και την εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας, καθώς επίσης και την προαγωγή και προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας.
2. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που έχουν σχέση µε την εφαρµογή προγραµµάτων και µέτρων που στοχεύουν στην ισότητα των γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς.
3. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που αφορούν θέµατα της Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, της δια βίου µάθησης και της Παιδείας γενικότερα.
4. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που έχουν σχέση µε την εφαρµογή ποικίλων πολιτιστικών και αθλητικών προγραµµάτων στο ∆ήµο.
5. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που αφορούν θέµατα νεολαίας.
Οι ανωτέρω ορισθέντες Αντιδήµαρχοι στις Υπηρεσίες ευθύνης τους, εκδίδουν και υπογράφουν κάθε έγγραφο σχετικό µε την λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών & δραστηριοτήτων.
ΙΙ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.
ΙΙΙ. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Γκάτσος Γεώργιος, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ. Κατσαρό Χριστόφορο.
Αντιµισθίας δικαιούνται όλοι οι Αντιδήµαρχοι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.4483/2017″.

Πηγή: paidis.com

Σχετικά Άρθρα

Λάρισα: Πράσινο φως για την ανακατασκευή των οδών Ηλιοδώρου – Ρούσβελτ

newsroom

Μεριβάκης: “Η λογική του παραλόγου – Η κατάσταση έχει ξεφύγει”

newsroom

Εικόνες ντροπής ….! Επίσκεψη συμβούλων της παράταξης «Λάρισα Μπροστά» στη συνοικία του Αγ. Θωμά

newsroom

Δήμαρχος Λάρισας για μάσκες: Μόνο κεφάλι γαϊδάρου χωράει!

newsroom

Συνάντηση για το φετινό πρόγραμμα δακοκτονίας στο Δήμο Τεμπών

newsroom

Ελασσόνα: Έκτακτη σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου για τη Γαλακτοκομική Σχολή ζητά ο Ν. Ευαγγέλου

newsroom

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στο site μας. Αποδοχή Περισσότερα